193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332)

28 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32235 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7332 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde y…

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332)

28 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32235

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7332

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

27/6/2023 TARİHLİ VE 7332 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda % 25,”

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “30/6/2023” ibareleri “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “30/6/2023” ibareleri “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “30/6/2023” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “30/6/2023” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6-Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com