SGK Genel Yazı – Erteleme Hakkında

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci…

 

 

SGK Genel Yazı – Erteleme Hakkında

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinin,

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-69053920-201.01.99-78406096

Konu: Erteleme hakkında

Tarih: 07.08.2023

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalıların sigortalılık iş ve işlemlerinde mağduriyet yaşamaması için Kurum Yönetim Kurulumuzca 09/02/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı, 20/02/2023 tarihli ve 2023/28 sayılı, 23/02/2023 tarihli ve 2023/32 sayılı, 09/03/2023 tarihli ve 2023/38 ve 24/05/2023 tarihli ve 2023/75 sayılı kararlar ile gerekli tedbirler alınmıştır.

Son olarak Kurum Yönetim Kurulumuzun 26/07/2023 tarihli ve 2023/103 sayılı Kararında;

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibariyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

a) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasının,

b) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

l) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlarına göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 29/12/2023 olarak dikkate alınmasının,

m) Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 29/12/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 29/12/2023 olarak kabul edilmesinin,

…”

gerektiğine karar verilmiştir.

Buna göre, Kurum Yönetim Kurulumuzun 26/07/2023 tarihli ve 2023/103 sayılı Kararı gereğince söz konusu kararda belirtilen illerde ve ilçelerde yürütülecek iş ve işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

A- Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri

Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında bildirilmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları nedeniyle işverenler ve sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

B- Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Deprem yaşanan illerdeki genel sağlık sigortalılarından, prim ödeme yükümlüsü kendisi olanların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde tahakkuk edecek prim borçlarının ödenme süresi 29/12/2023 tarihine ertelendiğinden;

• 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile

• 5510 sayılı Kanunun;

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar,

– 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup 5434 sayılı Kanun uyarınca ilgilerini devam ettirenler ve isteğe bağlı prim ödeyen sigortalılar,

– 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar,

– 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları,

– Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar,

– Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sayılan sigortalılar

Kurumumuz sağlık hizmetlerinden 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) faydalandırılması amacıyla ilgili programlarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

C- Sigortalı İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgesi, Borçlanma ve İhya İşlemleri

06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında Kuruma verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden ya da bu illerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden kişilerin, 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarına göre yaptıkları askerlik, doğum vb. borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar, yaşlılık/ölüm toptan ödemesinin yahut 5510 sayılı Kanun ve ilgili Kanunlara göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası kapsamındaki borçlarından, son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihi 29/12/2023 olarak dikkate alınacaktır.

Mevcut illerde 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında çalışması olup ikamet yeri bu iller dışında olduğu için yurt dışı borçlanmaları ikamet ilinde gerçekleştirilenler hakkında da yukarıdaki paragraf hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

D- Kontrol Muayene İşlemleri

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 01/02/2023 ila 29/12/2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanacak olanların kontrol muayene tarihleri 29/12/2023 olarak güncellenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com