Asgari Sermaye Tutarları Hakkında Ticaret Bakanlığı Genelgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-433.99-00092124772 Konu: Asgari Sermaye DAĞITIM YERLERİNE Malumları olduğu üzere, 2… 

 

 

Asgari Sermaye Tutarları Hakkında Ticaret Bakanlığı Genelgesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı: E-50035491-433.99-00092124772

Konu: Asgari Sermaye

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul elmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutan beş yüz bin Türk Lirasına, 580’inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Ticaret sicili müdürlüklerimizde, anılan Kararın uygulanmasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, karşılaşılması muhtemel durumlara göre 1/1/2024 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler şu şekildedir;

1. Yeni kurulacak anonim şirketlerde en az sermaye tutarının 250.000 TL’den, limited şirketlerde ise 50.000 TL’den daha az olmaması,

2. Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde, sermayenin yeni en az sermaye tutarlarından daha az olmaması,

3, Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı yapılması halinde, bölünen şirketin sermayesinin yeni en az sermaye tutarının altına inilmeyecek şekilde işlem tesis edilmesi.

4. Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni türün sermayesinin yeni en az sermaye tutarından daha az olmayacak şekilde işlem tesis edilmesi,

5. Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçelerinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, şirketin tescil edilmiş sermayesinin esas alınması, tedbir alınması gereken durumlarda ise bu genelgede yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi,

6. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20’nci maddesi ile 6102 sayılı Kanunun Geçici 10’ uncu maddesi kapsamında, sermaye intibakı yapılmaması sebebiyle infisah etmiş sayılan şirketlerin, faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda sermaye artırımı yapılabileceği yönünde açık bir mahkeme kararı bulunmadığı müddetçe sermaye artırım tescil taleplerinin karşılanmaması
gerekmektedir.

Bu itibarla, ticaret sicili müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan durumlar bakımından yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi; burada açıklanmayan durumlarda ise Kararın yürürlük tarihinden itibaren, şirket sermayesinde değişiklik olması halinde yeni en az sermaye tutarlarının esas alınması; tescil edilmiş sermayesi yeni en az sermaye tutarından düşük olan anonim ve limited şirketler bakımından ise mevcut durum itibariyle bu şirketlerin münfesih sayılmasını gerektirecek Kanuni bir düzenleme bulunmadığından bu genelgede belirtilen sermaye işlemleri dışındaki talepler karşılanırken şirketlerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması açısından bilgilendirilmeleri hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdürü

Yorum KAPALI.

www.cenapinaltong.com